Зная,мога,успявам- ние,като част от иновациите в нашето училище

 
Иновативните училища са училищата на бъдещето. Нашето е едно от тях. Целите на иновацията са свързани с  постигане на качествено образование чрез използването на иновативни методи на преподаване за стимулиране на интереса и желанието на учениците за учене и за повишаване на учебните резултати по отделните учебни предмети от училищния учебен план.  Формиране на умения за учене през целия живот, умения за работа в екип, критическо мислене; социализиране на учениците от начална училищна възраст и едновременно с това запазване на личностната, творческата автентичност на децата, запазване на уникалността на всяко дете; развитие на емоционалната интелигентност; развиване на уменията за анализ, презентиране, позитивно общуване; ученето да се превърне в забавление и да се постигне по-висока успеваемост.